دکتر محمدرضا رضائی ( دارای بورد فوق تخصصی و تخصصی نوزادان و کودکان )
دکتر ریتا محجوبی ( جراح دندانپزشک کودکان )